ระบบงานฐานข้อมูลพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลพัสดุ      ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อง่ายต่อการใช้งานข้อมูล

อีกทั้งเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
ใช้เป็นหลักเกณฑ์     และแนวทางในการกำหนดหมายเลขพัสดุให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน
ทุกหน่วยงาน

โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ      สามารถ
เข้ามาสอบถามถึงหลักเกณฑ์การกำหนดหมายเลขพัสดุตามตามระบบ FSN (Federal Stock Number)

อีกทั้งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ    สามารถ
สอบถามหมายเลขพัสดุ ที่จะกำหนดให้แก่พัสดุทั้งหมายเลขกลุ่ม , หมายเลขประเภท , หมายเลขชนิด
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหมายเลขพัสดุต่อไป

โดยข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการกำหนดหมายเลขพัสดุตามตามระบบ FSN (Federal Stock Number)
อ้างอิงและนำเข้ามาจาก     คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ     ของสำนักพัฒนาระบบงานและบุคลากร
สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2543

  - การให้หมายเลขพัสดุตามระบบ FSN (Federal Stock Number) 
  - การกำหนดหมายเลขพัสดุ
 
  แนะนำ-ติชม และต้องการข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม : nui@health.moph.go.th,nuimoph@gmail.com